Fiscale sanctie er kunnen fiscale boetes worden opgelegd, gaande.

Fiscale sanctie: er kunnen fiscale boetes worden opgelegd, gaande van 1 000 tot 10 000 EUR per maand vertraging. 5. Toepasselijke wetgevingW. Venn. NV Artikel 143, 144, 94, 95, 96, 608, 624, 874, 100, 101, 102Comm. VA Artikel 657BVBA Artikel 283, 284, 285, 328CVBA Artikel 410, 411, 428 HOOFDSTUK 6Oproeping van de jaarvergadering1. Inleiding198. Bij de oproeping tot de algemene vergadering moeten bepaalde voorschriften in het oog gehouden worden. Soms kan de algemene vergadering ook geldig krediet beraadslagen zonder formaliteiten. De wijze van oproepen verschilt naargelang de rechtsvorm van de vennootschap en naargelang de aandelen op naam of aan toonder zijn. 2. Het initiatief tot oproepen199. Het recht om de samenroeping van de aandeelhouders te vragen, betekent niet dat zij ook effectief de oproeping opmaken.

200. De algemene vergadering van een NV, Comm. VA of BVBA wordt normaliter samengeroepen door de raad geld nodig van bestuur of door de zaakvoerders; zij hebben het initiatiefrecht en het recht om de oproeping uit te voeren. 201. De raad van bestuur handelt daarbij als college, dus een individuele bestuurder is niet bevoegd, zelfs niet in het geval waarin de bijeenroeping verplicht is omdat aandeelhouders die 20 % van het kapitaal vertegenwoordigen hierom verzoeken (Kort Ged. Kh. Turnhout 17 april 1988, T. R. V. 1988, 539-541, noot). 202. Twee bestuurders die samenkomen, zonder de gedelegeerd bestuurder en zonder dat deze hen heeft samengeroepen, vormen prima facie geen geldige collegiale raad van bestuur (Kort Ged. Kh. Hasselt 19 december 1997, T.

R. V. 1988, 536-539). 203. In uitzonderlijke gevallen kan een individuele bestuurder toch overgaan tot sa-menroeping van de algemene vergadering, nl. wanneer de raad van bestuur geen gevolg geeft aan het verzoek van de aandeelhouders die minstens 1/5 van het kapitaal verte-genwoordigen en in het geval de onderneming nog slechts één bestuurder telt. Op dat ogenblik kan de overgebleven bestuurder een algemene vergadering samenroepen om andere bestuurders te horen benoemen. 204. In deze vennootschappen kan de algemene vergadering echter ook samengeroe¬pen en effectief opgeroepen worden door de commissaris, indien er een is. Dit recht is geenszins ondergeschikt aan het initiatiefrecht van het bestuur. De commissaris heeft dit recht ambtshalve omdat hij de plicht heeft de algemene vergadering in te lichten over alle mogelijke fouten die het bestuur zou begaan hebben bij de uitvoering van het bestuursmandaat. In normale omstandigheden laat hij echter het initiatief over aan het bestuur. 205.

Zowel de raad van bestuur/zaakvoerders als de commissaris zijn verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal bezitten daarom verzoeken.